Privacybeleid

Servicevoorwaarden
Hotel van Bebber

 

Toepassingsgebied


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor de huur van kamers voor de accommodatie van gasten en voor alle andere daarmee verband houdende diensten en leveringen door het hotel.

 

Contractafsluiting, partner, aansprakelijkheid


1. Het contract komt tot stand wanneer het hotel de aanvraag van de klant accepteert. Het staat het hotel vrij om de kamerreservering schriftelijk te bevestigen.
2. De contractpartijen zijn het hotel en de klant. Indien een derde partij voor de klant heeft besteld, zijn hij en de klant hoofdelijk aansprakelijk jegens het hotel voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het hotelovernachtingscontract, op voorwaarde dat het hotel een overeenkomstige verklaring van de derde partij heeft ontvangen.
3. De gast verkrijgt geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers. Als de overeengekomen kamers niet beschikbaar zijn, is de hotelier verplicht om te proberen een gelijkwaardige vervanging in het huis of in andere eigendommen te vinden.
4. Het hotel is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit hoofde van het contract. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot tekortkomingen in de prestatie, die, behalve in het typische servicegebied, te herleiden zijn tot opzet of grove nalatigheid van het hotel.

 

Kamervoorziening en teruggave

 

1. De gast verkrijgt geen recht op het ter beschikking stellen van bepaalde kamers, tenzij het hotel de beschikbaarheid van een bepaalde kamer schriftelijk heeft bevestigd.
2. Geboekte kamers zijn beschikbaar voor de gast vanaf 14.00 uur, de gast heeft geen recht op eerdere beschikbaarheid. Tenzij uitdrukkelijk een latere aankomsttijd is overeengekomen, behoudt de hotelier zich het recht voor om gereserveerde kamers na 18:00 uur op een andere manier door te geven, tenzij de gast het hotel op de hoogte heeft gesteld van de latere aankomst.
3. Op de dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur aan het hotel beschikbaar te zijn.

Diensten, prijzen, betaling
1. Het hotel is verplicht de door de gast bestelde en door het hotel beloofde diensten te verlenen.
2. De gast is verplicht de voor deze dienst overeengekomen hotelprijzen te betalen.
3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectievelijke wettelijke BTW. Wijzigingen in het proportionele btw-tarief zijn voor rekening van de opdrachtgever ongeacht het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
4. Als de periode tussen het sluiten van het contract en de levering van de dienst meer dan 120 dagen bedraagt, behoudt het hotel zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
5. Rekeningen van individuele gasten dienen direct bij vertrek te worden betaald, zonder verdere aftrek in contanten of met creditcard. De volgende creditcards worden geaccepteerd: American Express, Diners Club, Mastercard en Visa Card.
6. Het hotel is te allen tijde gerechtigd een redelijke vooruitbetaling te verlangen. De hoogte van het voorschot en de betalingsdata kunnen schriftelijk worden overeengekomen in het contract.
7. Vouchers van het huis worden alleen geaccepteerd als het origineel in het hotel wordt getoond. Onbetaalde vouchers worden niet ingewisseld. De waarde van de vouchers komt altijd overeen met de waarde op de uitgiftedatum, prijsafwijkingen bij inwisseling door prijsverhogingen/wijzigingen van het arrangement zijn niet uit te sluiten.
8. Vouchers van touroperators worden alleen geaccepteerd als er een kredietovereenkomst is met het betreffende bedrijf of als er passende voorschotten zijn betaald. Een terugbetaling door voucher-rechthebbende en ongebruikte diensten aan de gast is niet mogelijk.
9. Vorderingen en rechten uit met het hotel gesloten overeenkomsten kunnen alleen met toestemming van de hotelier aan derden worden overgedragen.

 

Opzegging van het hotel


1. Indien het voorschot ook na een door het hotel gestelde redelijke respijttermijn met dreiging van afwijzing niet wordt betaald, heeft het hotel het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Bovendien heeft het hotel het recht om zich om een objectief gerechtvaardigde reden uit het contract terug te trekken, bijvoorbeeld als:
o Overmacht of andere omstandigheden waarvoor het hotel niet verantwoordelijk is, maken het onmogelijk om het contract na te komen
o de gehuurde kamers, ruimtes of kamers worden onder- of onderverhuurd door de organisator of gast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hotel.
3. Het hotel dient de gast onverwijld op de hoogte te stellen van de uitoefening van het herroepingsrecht.
4. De gast heeft geen recht op schadevergoeding jegens het hotel, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid van het hotel.

 

Ontslag van de individuele gast

 

1. In het geval dat de contractuele diensten niet worden gebruikt, is de gast verplicht om binnen 14 dagen na aanvang van de reis 80 procent van de overeengekomen of gebruikelijke prijs te betalen, ongeacht de reden van de belemmering.
2. De hotelier is verplicht om te goeder trouw ongebruikte kamers indien mogelijk opnieuw toe te wijzen om storingen te voorkomen.
3. Totdat de kamer anders is toegewezen, is de gast de overeengekomen prijs voor de duur van het contract verschuldigd.

Verlies van of schade aan meegebrachte voorwerpen
1. Het hotel is jegens de gast aansprakelijk voor meegebrachte zaken volgens de wettelijke bepalingen, te weten tot honderd keer de kamerprijs, maar tot een maximum van € 3.000,-. De aansprakelijkheid voor kostbaarheden (sieraden, contant geld …) is beperkt tot € 750. Geld en kostbaarheden die in de hotelkluis worden bewaard, zijn verzekerd tot een waarde van € 25.000. Meegebrachte persoonlijke spullen zijn voor risico van de gast in het hotel. Het hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, vernietiging of beschadiging, behalve in geval van grove schuld of opzet van het hotel.
2. Meegebrachte zaken dienen te voldoen aan de brandbeveiligingseisen. Het hotel is gerechtigd hiervan een officieel bewijs te vragen.
3. Meegebrachte voorwerpen dienen bij vertrek direct te worden verwijderd. Als de gast dit niet doet, kan het hotel de items op kosten van de gast verwijderen en opslaan. Indien de spullen in het hotel blijven, kan het hotel een bijdrage vragen voor de duur van hun verblijf. In dit geval het recht om bewijs te leveren van lagere schade en het hotel van hogere schade.
4. Het hotel is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het parkeren van voertuigen op de parkeerplaats van het hotel, ook niet als het gebruik van de parkeerplaats uitdrukkelijk is aangegeven of een vergoeding wordt gevraagd. Dit geldt niet als het hotel of zijn plaatsvervangende agenten verantwoordelijk zijn voor grove nalatigheid of opzet.

 

Aansprakelijkheid


1. De gast is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw of de inventaris veroorzaakt door andere derden in zijn omgeving of door hemzelf.
2. Het hotel kan van de gast verlangen dat deze passende zekerheden stelt (verzekering, deposito’s, waarborgen).
3. Wake-up calls: Het hotel zal zich inspannen om de wake-up calls met de grootste zorg uit te voeren. Schadeclaims wegens verzuim zijn uitgesloten.
4. Post- en goederenbezorging: Berichten, post en goederenbezorging ter attentie van gasten worden met zorg behandeld. Het hotel zal ze opslaan, bezorgen en, indien gevraagd, doorsturen. Aansprakelijkheid voor verlies, vertraging of schade is echter uitgesloten.
5. Gevonden voorwerpen: Door de gast achtergelaten voorwerpen worden uitsluitend op verzoek en voor rekening en risico van de gast verzonden. Het hotel verbindt zich ertoe deze 6 maanden te bewaren. Na dit tijdstip worden de voorwerpen, op voorwaarde dat ze een schijnbare waarde hebben, overgedragen aan het plaatselijke bureau voor verloren voorwerpen.

 

Slotbepalingen

 

1. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst, aanvaarding van aanvragen of deze voorwaarden voor evenementen dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de organisator zijn niet effectief.
2. Plaats van uitvoering en betaling is de zetel van het hotel.
3. Exclusieve bevoegde rechtbank – ook voor geschillen over cheques en wissels bij handelstransacties is de zetel van het hotel. Als een contractpartner voldoet aan de vereisten van Section 38 (1) ZPO en geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, is de bevoegde rechtbank de statutaire zetel van het hotel.
1.
2. Het Duitse recht is van toepassing.
3. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor individuele gasten nietig of ongeldig zijn, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Verplichte informatie volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad:
Link naar de homepage van het agentschap voor de online beslechting van consumentengeschillen van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Als u een eerste vraag heeft over een mogelijke geschillenbeslechting, neem dan contact met ons op via info@hotelvanbebber.de.
Nieuwsbrief.

Call Now Button